TOP NEWS

Εξωστρέφεια η μόνη βιώσιμη διέξοδος...

clip image002

Με την συνήθη τρέχουσα σημασία του όρου, ως εξωστρεφής χαρακτηρίζεται κάποιος ο οποίος δεν κρατάειμέσα του τις σκέψεις και τα  συναισθήματά του αλλά τα  εξωτερικεύει. Ο όρος αυτός όμως, στις μέρες μας, έχει εγκατασταθεί, για τα καλά και στην «αργκό» των επιχειρήσεων μας

Το βασικό περιεχόμενο της έννοιας είναι απλό. Η εξωστρέφεια ενός οποιουδήποτε φορέα δράσης –ατόμου, επιχείρησης, κλάδου δραστηριότητας...- αφορά την τάση που αυτός υλοποιεί ενεργώντας προς «τα έξω», προς «το εξωτερικό» του.  Στην περίπτωση μιας εθνικής οικονομίας, ως σύνολο,  το ζήτημα αυτό δεν είναι φυσικά, απλώς, θέμα εξαγωγών, θέμα εμπορικού ισοζυγίου ή ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, αλλά είναι ένα θέμα πολύ πιο πλατύ, πιο βαθύ και πολύ πιο πολύπλοκο. Είναι, τελικά, ένα θέμα που ακουμπά ολόκληρο το εθνικό αναπτυξιακό μοντέλο της, σε κάθε δομική και λειτουργική πτυχή του. [i]  

Βέβαια, δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση και το γιατί η αναζήτηση εξωστρέφειας αποκτά, σήμερα, τέτοια κρισιμότητα για την οικονομία μας και ειδικότερα, στα ζητήματα της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης μας, για την επιβίωση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας. Μέσα σε συνθήκες έντονης κρίσης, με τις εγχώριες αγορές σε μια φάση κλιμακούμενης συρρίκνωσης και με ένα ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηριζόμενο από αστάθεια και έντονη αβεβαιότητα, το άνοιγμα προς τα «έξω» φαίνεται απολύτως αναγκαίος δρόμος για την επιβίωση και των μονάδων αλλά και του συνόλου του επιχειρηματικού μας «οικοσυστήματος».

Γενικότερα, στην βάση της αναγκαίας ανατοποθέτησης του αντιληπτικού πλαισίου της «τυπικής» μικρομεσαίας βρίσκεται η κατανόηση της δυναμικής της παγκοσμιοποίησης, [ii]ως μια διαδικασίας όλο και βαθύτερης ενοποίησης αγορών, κανόνων και φορέων οικονομικής δράσης. Η επιχείρηση είναι το μοναδιαίο κύτταρο μέσα σε ένα εξελισσόμενο παγκόσμιο οικονομικό και επιχειρηματικό «οικοσύστημα», το θέλει ή όχι. (βλ. Διάγραμμα 5. 17) [iii]

Οφείλει, λοιπόν, να αντιλαμβάνεται προοδευτικά πως δεν μπορεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, πλέον, εξαντλώντας την οπτική και την δράση της σε στενά τοπικά ή εθνικά όρια.[iv]  Αντίθετα, πρέπει να κατανοήσει πως εμπλέκεται αναγκαστικά στο δίκτυο του παγκόσμιου εφοδιασμού -δηλαδή της αγοράς υπηρεσιών και συστατικών μερών από τους πλέον κατάλληλους προμηθευτές σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους – και του παγκόσμιου ανταγωνισμού στο εσωτερικό αυτού του δικτύου.

Και δεν αρκεί, πλέον, να «αμύνεται» παθητικά… Οφείλει να «αντεπιτεθεί»…

Μία από τις πλέον δραστικές «καινοτομίες», με βάση όσα είδαμε προηγουμένως, είναι και το άνοιγμα νέων αγορών και, μάλιστα, στο εξωτερικό…

Και πως μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση στο εξωτερικό;

Η συνήθης διαδικασία εξωχώριας επέκτασης της δραστηριότητας μια επιχείρησης ακολουθεί την ακόλουθη κλιμάκωση:

  1. Εξαγωγές
  2. Συνεργασία με ξένους αντιπροσώπους
  3. Συμφωνίες με ξένους παραγωγούς
  4. Εξωχώριες Αδειοδοτήσεις
  5. Διεθνείς κοινοπραξίες
  6. Δημιουργία θυγατρικών (βλ. Διάγραμμα 5. 18)

Συγκεκριμένα:

  • Οι εξαγωγές, έχουν αρκετά πλεονεκτήματα ως μορφή διεθνούς δραστηριοποίησης. Δεν χρειάζονται επιχειρησιακές εγκαταστάσεις και επενδύσεις στη φιλοξενούσα  χώρα. Αφήνουν το περιθώριο εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας στην εγχώρια παραγωγή. Βέβαια, έχουν και μειονεκτήματα, καθώς η επιχείρηση δεν επωφελείται από τα τοπικά πλεονεκτήματα παραγωγής και διατηρεί την εξάρτηση της από μεσάζοντες εξαγωγών.
  • Οι διεθνείς αδειοδότησεις (internationallicensing), με την σειρά τους, έχουν αξιοσημείωτα ισχυρή διεθνή παρουσία ως «εργαλείο» διεθνούς επέκτασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουν το πλεονέκτημα πως περιορίζουν την οικονομική και κεφαλαιακή έκθεση της επιχείρησης και τα έσοδα τους είναι προσυμφωνημένα βάσει συμβολαίου. Στα μειονεκτήματα τους συγκαταλέγονται, η δυσκολία εντοπισμού του κατάλληλου συνεργάτη και ο περιορισμός των οφελών από στην αξιοποίηση των τοπικών/ εθνικών παραγωγικών πλεονεκτημάτων που μπορεί  να προσφέρονται στον τόπο που φιλοξενεί την διεθνοποιημένη επιχείρηση.
  • Οι διεθνείς συμπράξεις και οι συμμαχίες,  παρουσιάζουν επίσης αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα, στις μέρες μας. Διαμοιράζουν τον επενδυτικό κίνδυνο, προσφέρουν συμπληρωματικούς πόρους τους οποίους, πιθανώς, δεν διαθέτει αυτόνομα η επιχείρηση. Φυσικά, έχουν και τα μειονεκτήματα τους. Για παράδειγμα, δεν αίρουν την δυσκολία εντοπισμού του κατάλληλου συνεργάτη, δεν εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα στην διαχείριση της σχέσης με τον ξένο συνεργάτη και, συχνά, περιορίζουν την ικανότητα ενσωμάτωσης και συντονισμού των δραστηριοτήτων
  • Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι η πιο προωθημένη μορφή διεθνούς παραγωγικής δραστηριοποίησης. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εντάσσονται, ο πλήρης έλεγχος της επιχειρηματικής δράσης, η διευκόλυνση της ενσωμάτωσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων. Διαμέσου άμεσων ξένων επενδύσεων, συχνά, επιτυγχάνεται το άνοιγμα σε νέα ανταγωνιστικά πεδία και στον βαθμό που συνδυάζονται με εξαγορές υφιστάμενων επιχειρήσεων επιτρέπουν την ταχύτατη είσοδο στην ξένη αγορά. Τα συγκριτικά μειονεκτήματα των άμεσων επενδύσεων ως μορφή διεθνούς επέκτασης εστιάζονται στο ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις και δέσμευση απέναντι στη φιλοξενούσα χώρα καθώς και στην περίπτωση των διεθνών εξαγορών μπορεί να αντιμετωπιστούν αυξημένα προβλήματα ολοκλήρωσης/συντονισμού της επιχείρησης.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως, έτσι ή αλλιώς, όποια μορφή διεθνούς δραστηριοποίησης και να επιλεγεί από την επιχείρηση, χρειάζεται προηγουμένως πάντοτε μια πλήρης στρατηγικά εστιασμένη ανάλυση του αλλοδαπού εξωτερικού περιβάλλοντος, σε όλα τα επίπεδα του, όπως την έχουμε ήδη περιγράψει σε όρους μελέτης του συνολικού εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Και αυτό ισχύει, επίσης, για κάθε απόφαση άρθρωσης εξωχώριας δράσης, από την απλούστερη ως την πλέον σύνθετη.

Συνολικά, δεν πρέπει να ξεχνούμε ούτε στιγμή πως η δυνατότητα μας να διατηρήσουμε και να εξαπλώσουμε τις θέσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας στις διεθνείς αγορές, όπως και η ικανότητα μας να ελκύσουμε και να αξιοποιήσουμε στην χώρα μας νέες επενδύσεις από το εξωτερικό, θα προσδιορίσουν σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τον ρυθμό εξόδου της οικονομίας και της κοινωνίας μας από την παρούσα μέγγενη της ύφεσης και της συνολικότερης κρίσης... 

Και είναι, πλέον, η ώρα να δράσουμε αποτελεσματικά…


 
Από το βιβλίο "Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης - Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN" - Εκδόσεις Κριτική.
Δρ. Βλάδος Χάρης - Οικονομολόγος - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 
 
Read more...

Τα σενάρια για επιστροφή στη δραχμή και το βαρύ κλίμα στην κυβέρνηση

image

Σάλο προκάλεσε στην εσωτερική πολιτική σκηνή οι δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Ξυδάκης για επιστροφή στη δραχμή ενώ η διαπραγμάτευση της Ελλάδας με τους δανειστές βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση και στο εξωτερικό ακούγεται πάλι το σενάριο του Grexit.

Οι δηλώσεις του κ. Ξυδάκη προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση...

Read more...

Σε τεντωμένο σχοινί η αξιολόγηση, επανέρχονται οι φόβοι για Grexit

image

Ακροβατεί το θέμα της αξιολόγησης αφού λύση για την ολοκλήρωσή της δεν φαίνεται να υπάρχει, καθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν συζητά την εκ των προτέρων ψήφιση των μέτρων και οι δανειστές μένουν στις αποφάσεις του Eurogroup της περασμένης Πέμπτης.

Χθες το Bloomberg έφερε στο φως της δημοσιότητας την επιστολή του Ευκλείδη Τσακαλώτου που έστειλε στους θε...

Read more...

Ο Σόιμπλε και η επαναφορά του φαντάσματος του Grexit

image

Παρά το Brexit, τον Τραμπ, το προσφυγικό, τις εντάσεις με την Τουρκία και τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις σε σημαντικές χώρες της ευρωζώνης, το ελληνικό πρόβλημα παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε.

Ο γερμανικός Τύπος, σύμφωνα με τη Deutsche Welle, μεταφέρει κλίμα 2015 από την Ελλάδα, όταν και τότε οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε αδιέξοδο....

Read more...

Στη λάθος πλευρά της ιστορίας

image

Η διαφαινόμενη σύγκλιση ΗΠΑ – Βρετανίας, καθώς και η προσπάθεια εξασφάλισης τουλάχιστον συνεννόησης με τη Μόσχα δημιουργούν συνειρμούς με την προπολεμική περίοδο, όταν ΗΠΑ, Βρετανία και Ρωσία στάθηκαν απέναντι στο απόλυτο κακό, τις δυνάμεις του Άξονα, δίνοντας τη μάχη για τη δημοκρατία και τις δυτικές αξίες στον πλανήτη.

Όμως, από εκείνη την εποχή μ...

Read more...

Οι όροι του ΔΝΤ για συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα

 
image
 
Σειρά νέων όρων για τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε εμπιστευτική έκθεσή του, στην οποία θέτει μια ευρύτερη ατζέντα μεταρρυθμίσεων, πέραν του αφορολογήτου και του ασφαλιστικού, σε τομείς όπως οι αγορές, τα εργασιακά, αλλά και ο τραπεζικός τομέας («κόκκινα» δάνεια, θεσμικό πλαίσιο για πτωχεύσεις, ορισμός διοικήσεων τραπεζών).
Read more...

Αδιέξοδο στο Eurogroup με κοινή γραμμή για μείωση συντάξεων και αφορολόγητου

image

Χωρίς να «ξεκλειδώσει» η αξιολόγηση, χωρίς χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των θεσμών στην Ελλάδα αλλά και με τους δανειστές ενωμένους πλέον να επιμένουν στη νομοθέτηση από τώρα δημοσιονομικών μέτρων για τη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου του πλεονάσματος μετά το 2018, ολοκληρώθηκε το Eurogroup της Πέμπτης.

Το Eurogroup ήταν μια απόλυτη πανωλεθ...

Read more...

Η τραμπική ευφορία των αγορών μετατρέπεται σε απογοήτευση

trump and marketsΈχοντας αρχικά παρουσιάσει μια εντυπωσιακή άνοδο μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, οι αμερικανικές μετοχές έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο. Από τα μέσα του Δεκεμβρίου ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχει κάνει αρκετές προσπάθειες να φτάσει το μυθικό ορόσημο των 20.000 μονάδων, αλλά έχει αποτύχει ως τώρα. Αυτό που στην αρχή μπορούσε να περιγραφεί ως αχαλίνωτη αισιοδοξία για τις υπέρ της ανάπτυξης πολιτικές που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει κάπως υποχωρήσει...

Read more...

MORE TO READ