Ξεπέρασαν τους στόχους για τα NPEs οι τράπεζες

Καλύτερα και από τους αναθεωρημένους στόχους πήγαν οι τράπεζες στη διαδικασία μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2017 που υπέβαλαν στην ΤτΕ, τα NPEs άγγιξαν τα 99,14 δισ. ευρώ και τα NPLs τα 70,24 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει τόσο για το ύψος των πρώτων, όσο και των δεύτερων, καθώς αυτά είναι χαμηλότερα κατά 0,8% (ή 796 εκατ. ευρώ) και 0,1% (ή 89 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα από τον στόχο που είχε τεθεί.

Οι νέοι στόχοι

Στις διαφοροποιήσεις που έχουν γίνει αναφορικά με τους παράγοντες μείωσης των NPEs καταγράφονται:

* Οι τράπεζες σκοπεύουν να επισπεύσουν την πώληση δανείων, κυρίως στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και σε μικρότερο βαθμό στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες στοχεύουν σε επιπλέον πωλήσεις ύψους 4,7 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 11,6 δισ. ευρώ συνολικές πωλήσεις για την περίοδο Ιουνίου 2017 - Δεκεμβρίου 2019. Μέρος των επιπλέον πωλήσεων (1,4 δισ. ευρώ) έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά το 3ο τρίμηνο του 2017 μέσω τιτλοποίησης και μεταφοράς NPEs από μη συστημική τράπεζα.

- Επιπρόσθετα, οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τα ποσά των διαγραφών κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ, κυρίως στο χαρτοφυλάκιο λιανικής.

- Παρ' όλα αυτά, οι τράπεζες πραγματοποίησαν συντηρητικότερες εκτιμήσεις όσον αφορά τις καθαρές εισροές NPEs σε σχέση με την προηγούμενη υποβολή στοιχείων. Η εισροή νέων NPEs για την περίοδο Ιουνίου 2017 - Δεκεμβρίου 2019 αυξάνεται κατά 1,2 δισ. ευρώ, ενώ αντίθετα η αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curing) μειώνεται κατά 2,5 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες ενσωμάτωσαν στα μοντέλα τους χειρότερες μακροοικονομικές υποθέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη υποβολή (ρυθμός αύξησης ΑΕΠ, διαθέσιμο εισόδημα), οι οποίες επηρέασαν τον ρυθμό εκ νέου αθέτησης (re-default rate), καθώς και τις καθαρές εισροές NPEs. Η χαμηλότερη αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων σχετίζεται σε ένα βαθμό και με τα υψηλότερα ποσά πωλήσεων και διαγραφών.

- Οι λοιποί παράγοντες μείωσης των NPEs δεν παρουσιάζουν μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη υποβολή. Οι εκποιήσεις καλύψεων παραμένουν κύριος παράγοντας, ύψους 10,6 δισ. ευρώ. 

Από την έκθεση τηςΤτΕ προκύπτει επίσης:

* Με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) αγγίζει τα 100,4 δισ. ευρώ. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016, όπου τα NPEs έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο, παρατηρείται μείωση κατά 7,6% ή 8,2 δισ. ευρώ.

* Ο τριμηνιαίος δείκτης αθέτησης (default rate) μειώθηκε για πρώτη φορά εντός του 2017, αγγίζοντας το 2%, ξεπερνώντας όμως και πάλι τον ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) και αναδεικνύοντας ξανά τις διαγραφές δανείων ως το σημαντικότερο μέσο μείωσης των NPEs.

* Οι πωλήσεις δανείων αντίστοιχα ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, αγγίζοντας το 1,8 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο. Οι σημαντικότερες εισροές NPEs παρατηρήθηκαν και αυτή την περίοδο στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο.

* Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των NPEs που τελεί σε καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία. Στο σύνολο των χαρτοφυλακίων, το 14,5% των NPEs τελεί υπό καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία, ενώ στο στεγαστικό, το ποσοστό ξεπερνά το 30%.

* Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2017, ο δείκτης NPEs άγγιζε το 43,3% για το στεγαστικό, το 53,2% για το καταναλωτικό και το 43,6% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο.

* Η έκθεση της ΤτE δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό»

back to top

MORE TO READ