Φουρλής: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Φουρλής ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16ης Ιουνίου 2017, ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας αυτού.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αμέσως μετά τη λήξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

1. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.

2. Δάφνη Αν. Φουρλή, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.

3. Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

4. Απόστολος Δ. Πεταλάς, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

5. Λήδα Σ. Φουρλή, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

6. Ιωάννης Ε. Μπρέμπος, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

7. Παύλος Κ. Τρυποσκιάδης, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Ιωάννης Α. Κωστόπουλος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

9. David Watson, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

back to top

MORE TO READ