Φουρλής: Την επιστροφή κεφαλαίου €0,10/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Φουρλής συνήλθε την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 και παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 39.250.415 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 51.330.410 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 76,47% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.

 Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας και των σχετικών Στοιχείων και Πληροφοριών, μετά των επ’ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα. 

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και Εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένων και εταιρείας) και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 3ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 -31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2017. Εκ μέρους της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας έχουν υποδειχθεί, ως τακτικός Ορκωτός ελεγκτής ο κ. Ανδρέας Χατζηδαμιανού, με ΑΜ ΣΟΕΛ 6139 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καμινάρης, με ΑΜ ΣΟΕΛ 20411. Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2017, ως αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 32.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 4 ο : Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016 και της προέγκρισης αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 524.568,41 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 550.000,00 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 5 ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε προς τους μετόχους ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και λόγω της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 18 § 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε να ορίσει η Γενική Συνέλευση τέσσερα (4) ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρότεινε δε να επανεκλεγούν τα προσώπα που συγκροτούν το υφιστάμενο Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ.: 1. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. 2. Δάφνη Αν. Φουρλή, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. 3. Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 4. Απόστολος Δ. Πεταλάς, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. 5. Λήδα Σ. Φουρλή, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. 6. Ιωάννης Ε. Μπρέμπος, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος. 7. Παύλος Κ. Τρυποσκιάδης, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 8. Ιωάννης Α. Κωστόπουλος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 9. David Watson, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 6ο : Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τον εκ νέου ορισμό των κ.κ. Ιωάννη Μπρέμπου, Ευτύχιου Βασιλάκη και David Watson ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Επισημαίνεται ότι η επανεκλογή των ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 37 ν. 3693/2008 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 , δοθέντος του ότι ο κ. Μπρέμπος είναι μη εκτελεστικό μέλος και οι κ.κ. Βασιλάκης και Watson ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ επίσης άπαντες οι ανωτέρω διαθέτουν αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής όπως επίσης επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως επιτάσσει ο νόμος.

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου θα έχει διάρκεια ίση με την αντίστοιχη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγουσα την 16.06.2022 και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 7ο : Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους κατά το ποσό των 0,10€ ανά μετοχή, μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ (5.133.041,00€), με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η εν λόγω μείωση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), ούτως ώστε η νέα ονομαστική αξία της μετοχής να διαμορφωθεί στο ποσό των ενενήντα επτά λεπτών (0,97€). Συνεπεία της μειώσεως αυτής, στους μετόχους της Εταιρείας θα επιστραφεί το ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) για καθεμία μετοχή που κατέχουν.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (49.790.497,70€), διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (51.330.410) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (0,97€) έκαστη.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (Record Date) τη Δευτέρα 24.07.2017, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου την Παρασκευή 21.07.2017 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου την Πέμπτη 27.07.2017.

Επισημαίνεται ότι το κατά τα ανωτέρω διαμορφούμενο, συνεπεία της προπεριγραφομένης μειώσεως, μετοχικό κεφάλαιο επαρκεί για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Συνακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο, με τη διαγραφή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 18 του άρθρου αυτού και την προσθήκη παραγράφου υπό τον αριθμό 19, όπου θα γίνεται αναφορά στην περί της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την κατόπιν αυτού διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως ακολούθως: «19. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 16η Ιουνίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ (€ 5.133.041,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (€ 0,10). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 49.790.497,70) διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (51.330.410) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,97) της κάθε μετοχής.» Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε τις παραπάνω προτάσεις του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 8 ο : Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, ανέπτυξε στους κ.κ. μετόχους τους λόγους για τους οποίους προτείνεται η θέσπιση και εφαρμογή Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options) – στο εξής Πρόγραμμα - με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 σε ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών υπό την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014 ως ισχύει.

Κεφάλαιο 1: Σκοπός του Προγράμματος

Με την απόφαση της αυτή, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποσκοπεί α) να προσελκύσει, διατηρήσει και παροτρύνει ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών που θα επιλέγονται κατ’ εύλογη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της συμμετοχής τους στη μέχρι σήμερα ανάπτυξη της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής εταιρειών και του Ομίλου FOURLIS εν γένει, οι υψηλές διοικητικές ικανότητες και η προσωπική επιρροή των οποίων αποτελεί την προστιθέμενη αξία που είναι αναγκαία για την επιδίωξη και επίτευξη των στόχων υψηλής απόδοσης της Εταιρείας και του Ομίλου FOURLIS εν γένει στο μέλλον.

β) να εξασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ομαλής διαδοχής ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ειδικώτερα δε των Διευθυνόντων Συμβούλων των εταιρειών αυτών με δωδεκαετή (12ετη) προϋπηρεσία στον Όμιλο FOURLIS, που θα επιλέγονται κατ’εύλογη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, εν όψει της επικείμενης αποχώρησής τους, σε επιβράβευση και αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς και συμβολής τους στην ανάπτυξη του Ομίλου FOURLIS. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία και θα συνδέσουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου FOURLIS εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρείας.

Κεφάλαιο 2: Κύριοι Όροι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αυτό παρέχει στα επιλεγόμενα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή θυγατρικών εταιρειών το δικαίωμα να αγοράζουν μετοχές σε σταθερή τιμή και να μπορούν να ασκούν αυτό το δικαίωμα μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο στο μέλλον. Ο δικαιούχος που ασκεί το δικαίωμα αυτό κερδίζει αν, κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος, η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής είναι υψηλότερη της τιμής κτήσης. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων (4) ετήσιων σειρών με ανώτατοποσοστό απονομής το 25% του συνολικού μέγιστου αριθμού δικαιωμάτων για την καθεμία.

2.1 Διάρκεια του Προγράμματος

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι έως το έτος 2028, υπό την έννοια ότι τα δικαιώματα που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους του Προγράμματος δύνανται να ασκηθούν έως το Δεκέμβριο του 2028 κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα.

2.2 Δικαιούχοι

Κατά την ημερομηνία παραχώρησης το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει και τον τρόπο κατανομής των δικαιωμάτων κάθε σειράς αφού ληφθούν υπόψη τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και αξιολογηθούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δικαιούχοι δύναται να είναι μόνο επιλεγμένα ανώτατα στελέχη του Ομίλου.

2.3 Τιμή διάθεσης της μετοχής

Η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών είναι η χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για το Πρόγραμμα.

2.4 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που θα εκδοθούν

Θα χορηγηθούν κατά μέγιστο αριθμό δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (2.566.520) δικαιώματα της μιας (1) μετοχής, σε τέσσερις (4) ετήσιες σειρές. Ανά ετήσια σειρά δύναται να εκδοθούν κατά μέγιστο αριθμό εξακόσιες σαράντα μίας χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (641.630 μετοχές), ήτοι το 25% του συνολικού αριθμού των απονεμομένων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Κατ’ακολουθία των ανωτέρω, ο ανώτατος συνολικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο εκδώσει το μέγιστο αριθμό δικαιωμάτων και εάν οι Δικαιούχοι ασκήσουν το σύνολο των δικαιωμάτων που θα τους χορηγηθούν, δεν θα δύναται να υπερβαίνει τις δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.566.520) μετοχές, ήτοι το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης.

2.5 Αναπροσαρμογή όρων του Προγράμματος

Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων ή πράξεων (π.χ. αυξήσεων ή μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου, διανομής μερίσματος, συγχωνεύσεων κ.ο.κ) οι όροι του Προγράμματος, περιλαμβανομένης της τιμής διάθεσης, θα αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τρόπο ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων, ανεξαρτήτως της προσαρμογής της χρηματιστηριακής τιμής ή της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

2.6 Άσκηση Δικαιωμάτων

Για την άσκηση του δικαιώματος απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του δικαιούχου που θα παραδίδεται στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας από την 20/11 έως την 30/11 του ημερολογιακού έτους άσκησης των δικαιωμάτων. Η άσκηση του δικαιώματος και η κατάθεση από τους δικαιούχους της αξίας των δικαιωμάτων θα γίνεται από 1/12 μέχρι 15/12 του ημερολογιακού έτους της άσκησης των δικαιωμάτων, σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που θα ανακοινωθεί στους δικαιούχους.

2.7 Προθεσμία άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης

Τα Δικαιώματα Προαίρεσης δύναται να ασκηθούν από τους δικαιούχους αυτών κατά τα έτη 2017 έως 2028 υπό τους όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με την κατανομή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται το έτος απονομής και η περίοδος ωρίμανσης των δικαιωμάτων καθεμίας Σειράς, ο ανώτατος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να απονεμηθούν ανά Σειρά και να ωριμάσουν ανά έτοςεντός της περιόδου ωρίμανσης των δικαιωμάτων καθεμίας Σειράς.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν το εν λόγω Πρόγραμμα για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας από στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

back to top

MORE TO READ