ΕΥΔΑΠ: H ΓΣ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι την 16η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, στην οποία παρευρέθηκαν 109 Μέτοχοι, κάτοχοι 83.332.263 μετοχών, εκπροσωπώντας το 78,25 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση:

-Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της EΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της EΥΔΑΠ Α.Ε. και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της EΥΔΑΠ  Α.Ε.

-Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2016, ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, ήτοι καθαρό ποσό 0,0935 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 15% (0,0165 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4387/2016 (όπως ισχύει σήμερα). Το ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 11.715.000 ευρώ. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 23η Ιουνίου 2017. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 22η Ιουνίου 2017. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2017 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Απήλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της EΥΔΑΠ Α.Ε. και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016.

-Επικύρωσε την εκλογή του κ. Αλέξανδρου Πουλιάση ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της EΥΔΑΠ Α.Ε. και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικό Μέλος.

-Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της EΥΔΑΠ Α.Ε. για το έτος 2016, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017 καθώς και την προέγκριση των αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018.

-Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών και της Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, των Μελών Επιτροπής Ελέγχου, των Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2016, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018.

-Τέλος, επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Λογιστές» και εξέλεξε ως Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές τους κ.κ. Ευστράτιο Παπαρίδη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 14351) και Δημήτριο Σταύρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791) και ως Αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές την κα Αθηνά Κεραμιτζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29421) και τον κ. Διονύσιο Παπαγεωργακόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37221) για την διαχειριστική χρήση του 2017, ενώ ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2017, για την επισκόπηση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού της χρήσης του 2017.

 

back to top

MORE TO READ