Πλαστικά Θράκης: ΕΓΣ στις 2 Φεβρουαρίου για μείωση κεφαλαίου

image
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού μετοχών λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, είναι μεταξύ των θεμάτων για τα οποία καλούνται να λάβουν απόφαση οι μέτοχοι της Πλαστικά Θράκης, στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου, στις 12:30, στα γραφεία της εταιρείας.

Επίσης, θα ζητηθεί έγκριση για πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Θέμα 2ο: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3ο: Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.

back to top

MORE TO READ