Image default
BANKS

Πειραιώς: Πώς θα γίνει η διάσπαση σε Holding και νέα τράπεζα

-holding-

Την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς και την εισφορά του σε νέα τραπεζική εταιρεία θα κληθεί να εγκρίνει η αυριανή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Πειραιώς, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία του hive-down.

Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν το καταστατικό της νέας τραπεζικής εταιρείας και τη τροποποίηση του καταστατικού της εισηγμένης, ώστε να μετατραπεί σε εταιρεία Συμμετοχών. Τέλος, θα ορισθεί νέο Δ.Σ στην «νέα Πειραιώς», καθώς και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Από το σχέδιο προτάσεων του Δ.Σ, για τα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης, προκύπτει ότι θα προταθεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της «νέας Πειραιώς» να απαρτίζεται από τα υφιστάμενα δεκατρία μέλη (συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) του Δ.Σ της εισηγμένης. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα είναι τριετής, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την τακτική γενική συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Το hive-down, κατά το πρότυπο της Eurobank, διενεργείται, προκειμένου η ζημιά από τις δύο τιτλοποιήσεις, μικτής λογιστικής αξίας 7 δισ. ευρώ (project Phoenix και Vega), να εγγραφεί στη Συμμετοχών και όχι στην κατά 100% θυγατρική της «νέα Πειραιώς». Έτσι, θα αποφευχθεί η ενεργοποίηση της διάταξης του νόμου Χαρδούβελη, για υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, προκειμένου να συμψηφισθεί η αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Στη νέα τραπεζική εταιρεία θα εισφερθούν το σύνολο των καταθέσεων, των χορηγήσεων (σ.σ. μαζί με τις εξασφαλίσεις τους), των ακινήτων, των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Τράπεζας Πειραιώς από ομολογιακά δάνεια έκδοσης της ίδιας ή θυγατρικών της.

Εξαιρούνται οι ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), που εξέδωσε πέρσι τον Ιούνιο (400 εκατ. ευρώ) και τον περασμένο Φεβρουάριο (500 εκατ. ευρώ) η Τράπεζα Πειραιώς, όπως και οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες ( Contingent Convertible –CoCos), ονομαστικής αξίας 2,04 δισ. ευρώ, έκδοσης του 2015.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα παραμείνουν στην Πειραιώς Financial Holdings μαζί με ένα «κουμπαρά» 1,3 δισ. ευρώ. Με την παραπάνω ρευστότητα η Holding θα καλύψει ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης αξίας 900 εκατ. ευρώ, που θα εκδώσει η κατά 100% θυγατρική της «νέα Πειραιώς».

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η διατήρηση 370 εκατ. ευρώ προκειμένου η Συμμετοχών να πληρώσει τοκομερίδια των CoCos για τα έτη 2020 και 2021. Η επικείμενη μετατροπή όμως των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών αναμένεται να αποδεσμεύσει τους παραπάνω πόρους.

Σύμφωνα με την σχετική έκθεση διοίκησης, ο εταιρικός μετασχηματισμός θα διευκολύνει τη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων κατηγορίας Tier II ή Additional Tier I από τη Συμμετοχών, «κατά την ευρέως αποδεκτή πρακτική σε διεθνείς τραπεζικούς ομίλους, κατά την οποία η άντληση εποπτικών κεφαλαίων διενεργείται από την απώτερη μητρική, προς περαιτέρω διοχέτευσή τους στις θυγατρικές τράπεζες».

Οι συμμετοχές που θα παραμείνουν στη Holding

Το σύνολο των συμμετοχών της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί στην νέα τραπεζική εταιρεία, με εξαίρεση α)την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διανομής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, Πειραιώς Agency, β) την ουκρανική τράπεζα JSC Piraeus Bank και γ) την εταιρεία έκδοσης πιστωτικών τίτλων, Piraeus Group Capital. Οι τρεις παραπάνω εταιρείες θα μείνουν στην Πειραιώς Financial Holdings.

Επιπρόσθετα, η Συμμετοχών θα διατηρήσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega, μέρος των οποίων θα πωλήσει στους προτιμητέους επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο θα το αποδώσει δωρεάν στους μετόχους της, προκειμένου να πετύχει τις προϋποθέσεις από-αναγνώρισης των τιτλοποιημένων δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 7 δισ. ευρώ. Έτσι, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα υποχωρήσει στο 30%.

Το μετοχικό κεφάλαιο της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς θα ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ και θα διαιρείται σε 5.400.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη. Με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Ιουλίου 2020 η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνιζε ίδια κεφάλαια 5,62 δισ. ευρώ.

Άθικτα τα δικαιώματα των εργαζομένων

Τέλος, η διάσπαση δεν θα έχει, σύμφωνα πάντα με την έκθεση διοίκησης, δυσμενή επίπτωση στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των εργαζομένων της Πειραιώς. Η νέα τράπεζα θα αναλάβει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις εργασιακές σχέσεις και συμβάσεις του μεταφερόμενου σε αυτήν προσωπικού, λόγω της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς της σε αυτή.

Οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στη νέα τράπεζα με τους ίδιους όρους και τις ίδιες συνθήκες εργασίας, διατηρώντας πλήρως τις ατομικές, επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, τον Κανονισμό Εργασίας τους, τα ομαδικά ασφαλιστήρια/προγράμματα σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όλες τις παροχές τους και γενικά όλα τα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, θα παραμείνουν στην Συμμετοχών, επίσης, δεν θα επηρεαστούν δυσμενώς. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι με σύμβαση τράπεζας, που θα παραμείνουν στη Συμμετοχών, θα συνεχίσουν να απασχολούνται, υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες εργασίας, διατηρώντας τις ατομικές, επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις παρούσες και μελλοντικές του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων.

The post Πειραιώς: Πώς θα γίνει η διάσπαση σε Holding και νέα τράπεζα appeared first on BANKSNEWS.GR.

Related posts

BoE: Προσθέτει 100 δισ. στερλίνες στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων

money

S&P Global Ratings: Σταθεροποιείται ο ρωσικός τραπεζικός τομέας

money

Servicers: Λάθος το οριζόντιο «πάγωμα» μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

money

Τράπεζες: Δύο μέτρα και δύο σταθμά στα επιχειρηματικά δάνεια

money

Attica Bank: Ζημιές προ φόρων ύψους 27,5 εκατ. στο εξάμηνο

money

Eurobank: Ισχυρή πτώση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το α’ τρίμηνο

money